محمدرضا عادلی مسبب کودهی

هدف از راه اندازی تجارت پردیس بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد .
به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم.
با تشکر
مدیر و مسئول تجارت پردیس:
محمدرضا عادلی مسبب کودهی